Werkwijze

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. U kunt zich vervolgens telefonisch of via email bij mij aanmelden. Helaas is er meestal een wachttijd voordat de intake en behandeling kan starten. Wanneer deze wachttijd te lang is voor uw hulpvraag, of mijn inschatting is dat u elders eerder kunt worden geholpen (hiertoe houd ik voortdurend zicht op wachttijden bij collega-ggz-aanbieders), zal ik uiteraard met u meedenken waar u passende zorg kunt vinden. Wanneer u zich heeft aangemeld, is er in de regel wel mogelijkheid om binnen 1 tot 3 weken een kort kennismakingsgesprek te plannen. Daarmee kunt u zich een 1e indruk vormen of ik iemand ben met wie u prettig zou kunnen samenwerken, en kan ik beoordelen of ik u kan helpen. Dan weet u in elk geval waarop u wacht!

Wanneer er plek is om behandeling te starten, zal ik  een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake zullen we spreken over uw klachten, de oorzaken daarvan en het effect op uw dagelijks leven. Mogelijk hebben we voor het bespreken van deze zaken meerdere intakegesprekken nodig. Tijdens dit intakeproces kan ook besproken worden in hoeverre uw naasten betrokken kunnen worden bij uw behandeling, bijv. of uw partner tijdens de intake mee kan praten over uw klachten en hoe deze klachten uw leefsituatie beïnvloeden. Maar ook hoe naasten u kunnen ondersteunen gedurende uw behandeling, of dat zij behoefte hebben aan informatie van mij over uw klachtenbeeld/behandeling. Uiteraard bent ú degene die bepaalt wie en wanneer betrokken worden bij uw behandeling. Tijdens de intake wordt tevens gebruik gemaakt van aanvullende diagnostische vragenlijsten, die u thuis online kunt invullen in een beveiligde testomgeving. 

Na afloop van de intake stel ik in overleg met u een behandelplan op, waarin we o.a. afspraken maken over de te behalen doelen en de werkwijze. Er is na de intake geen wachttijd voor behandeling. Naast gesprekstherapie, waarin we werken met principes uit de Cognitieve (Gedrags-)Therapie, Schematherapie, EMDR en Systeemtherapie, kan ik u, indien gewenst en passend, ook E-health-toepassingen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, stemmingsdagboeken, oefeningen om uw gedachten uit te dagen, huiswerkopdrachten of informatieve filmpjes voor u om thuis via uw computer uw behandeling te ondersteunen. In het vormgeven van een gesprekstherapie in combinatie met E-health, dit wordt een ‘blended behandeling’ genoemd, bepalen we samen op welk moment welke oefeningen ondersteunend zijn in uw behandeling. Het aanbod van E-health is heel divers, wordt actueel gehouden en volgt de recente ontwikkelingen. Ik gebruik hiervoor het aanbod van Embloom (voorheen bekend onder de naam Telepsy). Het is tevens mogelijk om een behandeling deels of volledig online aan te bieden via video-consulten, indien de situatie daarom vraagt.

Behandelingen volgen in principe de GGZ Zorgstandaarden, tenzij er inhoudelijke redenen zijn om hiervan af te wijken. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen wat goede zorg en ondersteuning inhoudt bij specifieke psychische klachten en problemen. Een zorgstandaard stelt de norm waar een goede behandeling aan moet voldoen. Ik hanteer vooral de zorgstandaarden voor angst-, depressieve-, en persoonlijkheidsstoornissen, en werk tevens o.a. vanuit de generieke modules zelfmanagement, behandeling van suïcidaal gedrag en e-health. U kunt cliëntversies van deze zorgstandaarden nalezen op www.thuisarts.nl.

Gedurende de behandeling creëren we met regelmaat evaluatiemomenten, om de samenwerking in de therapiegesprekken te optimaliseren. Tevens wordt frequent tijdens de behandeling gebruik gemaakt van vragenlijsten, om de objectieve monitoring van de voortgang te garanderen (ROM). Door op deze vertrouwelijke manier met elkaar om te gaan, behaalt u de beste resultaten.

Het is vooraf niet te zeggen hoelang een psychotherapie in beslag zal nemen; dat is afhankelijk van de aard van de problemen, de ernst daarvan, de frequentie waarmee u komt en diverse andere factoren, zoals de samenwerking tussen u en mij. Ik kan u bij het opstellen van uw behandelplan wel een globale indicatie van de duur geven. Mijn uitgangspunt is altijd dat de behandeling zo kort duurt als mogelijk is, en zo lang als noodzakelijk. Deze afwegingen gaan altijd in samenspraak met u.

Uw verwijzer/huisarts zal ik gedurende en/of na afloop van het behandeltraject informeren over uw diagnostiek, de werkwijze in de behandeling en het behaalde resultaat. De inhoud van dit overleg (voornamelijk schriftelijk) wordt vooraf met u afgestemd, zodat u gerichte toestemming kunt geven welke informatie wordt gedeeld. Indien nodig zal tussentijds overleg worden gezocht met uw huisarts, uiteraard met uw toestemming, bijv. bij een wijzigende behandelvraag, overweging tot medicamenteuze ondersteuning, of in crisissituaties. Zo nodig wordt contact gezocht met andere zorgverleners, bijv. maatschappelijk werk of een psychiater, wanneer dit voor uw behandelingen van belang is. Tevens maak ik ter verbetering van mijn behandelingen, gebruik van advies en consultatie bij collega-psychologen en -therapeuten, waarbij gegevens altijd zorgvuldig geanonimiseerd worden.

Client-waarderingen van mijn behandelingen

Met behulp van cliënttevredenheidsvragenlijsten (CQI: Consumer Quality Index) breng ik na afloop van de behandeling in kaart hoe cliënten mijn werkwijze waarderen. In het afgelopen jaar (2019) gaven cliënten na afloop van hun behandeling mijn praktijk de volgende scores:

Rapportcijfer 9,5. Hiermee wordt de cliënt-tevredenheid over de behandeling uitgedrukt in een rapportcijfer van 0 (heel erg slecht) – 10 (uitstekend). Ik vind het ontzettend fijn om hieruit op te mogen maken dat cliënten erg tevreden zijn over de wijze waarop ik mijn behandelingen vormgeef.

Bejegening 4,83 ; een score op een schaal van 1 (helemaal nooit) tot 5 (altijd), waarbij cliënten aangeven in hoeverre ze zich serieus door mij genomen voelen, en in hoeverre ik zaken begrijpelijk uitleg.

Samen Beslissen 4,75 ; een score op een schaal van 1 (helemaal nooit) tot 5 (altijd), waarbij cliënten aangeven in hoeverre ze voldoende informatie van mij krijgen over de behandelmogelijkheden voor hun klachten, de verwachte resultaten van de behandeling, informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning of patiëntenverenigingen en of ze mogen meebeslissen over de behandelvorm die voor hun klachten wordt ingezet.

Uitvoering 5 ; een score op een schaal van 1 (helemaal nooit) tot 5 (altijd), waarbij cliënten aangeven in hoeverre ze keuze ervaren hebben in het betrekken van hun naasten, ze van mening zijn dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is, of ze terugkoppeling gekregen hebben op de ingevulde psychologische vragenlijsten en of de behandeling naar wens is uitgevoerd.

Dit zijn mooie scores, waar ik erg blij mee ben. Uiteraard streef ik naar maximale cliënttevredenheid over mijn werkwijze en leer graag van de verbeterpunten die uit deze vragenlijsten naar voren komen. Ik sta altijd open voor mogelijkheden hierin verder te verbeteren!

Tevens kunt u op Zorgkaart Nederland ervaringen lezen van cliënten die bij mij in behandeling zijn (geweest). Uiteraard kunt u hier ook uw eigen ervaringen met mijn werkwijze beschrijven.

LVVP informatie voor cliënten

Op de website van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, waarbij ik ben aangesloten, staat algemene informatie voor cliënten over behandelingen in de vrijgevestigde praktijk. Hier vindt u o.a. een algemene clientenfolder, informatie over privacy en ROM, en informatie over de wetgeving die op deze zorg van toepassing is. Ik raad u aan deze zorgvuldig door te lezen.

LVVP informatie voor cliënten

Wanneer u ontevreden bent over uw behandeling

Wanneer u bij mij in behandeling bent of bent geweest, en u bent onverhoopt ontevreden over de behandeling of mijn handelen, dan hoop ik dat u dit zo snel mogelijk bij mij aankaart. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing, om daarna met vertrouwen en zorgvuldigheid samen verder te kunnen werken.

Uiteraard hoop ik dat we uw klacht samen kunnen oplossen. Wanneer dit helaas dit niet het geval is, kunt u zich als cliënt van een LVVP-lid (mijn praktijk) wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Er zijn ook vervolgstappen die u kunt nemen, wanneer uw klacht via de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zoals de Geschillencommissie voor Vrijgevestigde GGZ-Praktijken en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op de website van de LVVP vindt u meer informatie over de klachten- en geschillenregeling.

LVVP Klachten- en Geschillenregeling

Bekijk kwaliteitsstatuut ggz (PDF)